Uddannelsen

FORLØBET

Uddannelsen er tilrettelagt af Danske Grafologer og varetages af de eksaminerede grafologer. En eksamenskommission kontrollerer ved løbende stopprøver og en afsluttende eksamen, at niveauet er i overensstemmelse med de retningslinier, der er lagt for uddannelsen. Der undervises normalt enkeltvis med en ugentlig lektion eller en hver 14. dag. Uddannelsen tager i gennemsnit ca. 4 år. Eleven modtager undervisning af mindst 3 forskellige lærere, som skal samarbejde om elevens arbejdforløb ved lærerskift. Desuden føres en studierapport, som følger eleven i undevisningsforløbet. Eleven skal, i mindre omfang, også undervises i børneskrifter, gamle (historiske) skrifter og ekspertiser. Bogliste fås ved henvendelse til Selskabet. Aftenskolerne tilbyderundertiden kurser, som kan anbefales som optakt til uddannelsen.

Helhedsvariabler: Form - bevægelse - elasticitet - rytme - særpræg. Bevægelse er en del af ethvert vitalt udtryk og vidner om personlighedens vitale struktur. Form repræsenterer det efterstræbte, som hidrører fra normer, konventionelle eller individuelle, fra ønskeforestillinger og interesser. Elasticitet er udtryk for stregspænding dvs. for forholdet mellem bevægelsesimpuls og bevægelsesstyring. Har bevægelsen overtaget bliver indtrykket løst, og hvis styringen dominerer synes skriften stiv og livløs. I værste fald skrider bevægelsen ud og stregen bliver forkrampet og brudt. Elasticitet angives i en 6-trins skala. Rytme henføres til tre skriftelementer, bevægelse, form og til fordeling af skriften på papiret, rumrytme. En god rytme er levende og pulserende, en arytmisk skrift er taktfast og mekanisk. Særpræg henviser til den grad skriften afviger fra forskriften. 

Enkeltvariabler: Enkeltvariablerne er skriftens små delkomponenter, hvoraf der registreres ca. 20. Nogle kan som sagt måles, f.eks. størrelse, længdeforskel, vidde og hældningsvinkel, mens andre som tryk, tempo og stregens skarphed må skønnes, og andre igen har en bestemt defineret form, eks. guirlande, arkade og vinkel.

Forudsætninger

Kendskab til psykologiog tysk på HF niveau samt færdigheder i mundtlig og skriftlig dansk på samme niveau. Elevens egnethed for studiet vurderes senest efter 10 lektioner af eksamenskommissionen. Der lægges her vægt på modenhed, etik, ansvarsfølelse og psykologisk indfølingsevne. Efter ca. 20 lektioner skal eleven, for egen regning, have udarbejdet sin personlige grafologiske analyse hos en eksamineret grafolog. Herudover forventes eleven at være indstillet på at arbejde med sig selv og sin personlige udvikling og tilegne sig en dybdepsykologisk viden og forståelse.

1. prøve. Efter ca. 30lektioner:    A . Ud fra 3 skriftprøver udarbejdes analyseskema med vurdering af helhedskarakterer og enkeltvariabler. B. Der udarbejdes også en skematisk analyse, som skal vurdere en række nærmere definerede egenskaber (eks. kontaktevne, selvfølelse, aggressioner, arbejdsegenskaber).   Opgaverne skal afleveres i 2 eksemplarer med analyseskema og bedømmes af lærer og 1 censor. Materialet leveres af lærer.

2. prøve. Efter ca. 60 lektioner:   A. Der udarbejdes 1 forretningsanalyse (ca. 1-1½ side). B. Der udarbejdes 1 karakteranalyse (ca. 2-4 sider).  Opgaverne afleveres i 3 eksemplarer med analyseskema og bedømmes af lærer og 2 censorer. Materialet leveres af lærer.

3. prøve. Efter ca 90 lektioner:    Til en forsøgsperson udvalgt af lærer eller censor udarbejdes en analyse, som skal danne grundlag for en samtale mellem elev og analysand. Læreren skal, efter møde med analysanden, vurdere elevens samtale. 

 Honorar til censor og lærerer til hver af de 3 prøver for tiden 400 kr. til hver.

Afsluttende eksamen

a. Eleven skal til den afsluttende eksamen aflevere en specialopgave med grafologisk og/eller dybdepsykologisk emne. Opgaven kan være teoretisk eller praktisk, og emnet skal godkendes af eksamenskommissionen senest 3 mdr. inden de afsluttende eksamensopgaver udleveres. Omfang ca. 15 normalskrevne A-4 sider. 

 b. Der udarbejdes et sæt med 4 analyseopgaver til hver af de to 2 censorer, ialt 8 opgaver. Der udarbejdes arbejdsskemaer til alle opgaverne. Disse vil typisk omfatte: - udviklingsanalyse - paranalyse (ægtepar eller forretningspartnere) - forretningsanalyse - karakteranalyse Varighed ca. ½ år, og eksamensopgaverne vurderes som bestået, når de er uden graverende fejl. 

 Honorar til hver af censorerne for tiden 400 kr. pr. opgave.

EKSAMENSKOMMISION

Jens Windeleff, Jens Jensensvej 4, 3360 Liseleje

Censorer: 

Ole Bidsted, Sverrigsgade 49, 2390 København 

 Anny Graae Bennike, Ludv. Holsteins Allé 40, 2750 Ballerup

MERE OM GRAFOLOGI?

Er du interesseret i at vide mere om Grafologi, så kan du kontakte os her

KONTAKT OS