Karakteranalyse nr. 3

karakter3.JPG (163170 bytes)

Håndskriften viser, at du er et følsomt og intelligent menneske, der har udviklet både beskedenhed og alsidighed. Du har lyst til at give sig i kast med en mængde både små og store initiativer, men du lider under en del indre uro og usikkerhed, der gør det svært for dig at udkrystallisere en bestemt retning i dit liv, der tilfredsstiller dig.

I det følgende beskrives din karakter på de forskellige livsområder.

Dit handlings- og viljesliv er præget af temmelig mange modsætninger og svingninger. Du er grundlæggende et åbent og nysgerrigt menneske, og fatter interesse for mange ting. Du har behov for forandringer, har også en del pionergeist i blodet og lyst til at gå nye veje. Du er imidlertid ikke egentlig ærgerrig, og har nok en ret kritisk holdning til uhæmmet ekspansivitet. Derimod er du i besiddelse af en god portion smidighed, der gør at du ikke behøver at tage tilflugt til fastlagte aktivitetsmønstre, heller ikke i vanskelige situationer. Når tingene glider for dig er forudseenhed og instinktiv sikkerhed forenet i en god bevægelighed og funktionslyst.

Men dit handlingsliv er også præget af megen uro, manglende fasthed, og usikkerhed over for de mål du gerne vil sætte dig. Din iver og fortagssomhed kan let slå om i rastløshed og mange ‘løse projekter’, og du kommer let i tvivl om hvad du kan og vil, eller du forstyrres af for mange ‘bimomenter’ ved tingene.

Sammenlagt betyder svingningerne, at du i reglen har svært ved at være dynamisk og beslutsom, og at mange af dine aktiviteter kun bliver tilløb, som du ikke er tilfreds med. Det har formentlig en vis sammenhæng med, at du af følelsesmæssige grunde har nogle vanskeligheder med at få dine virkelige kræfter med dig. Ind imellem tegnene på evne til begejstring og til at anlægge nye perspektiver på tingene findes der således også tegn på at du kan føle dig slået tilbage, og at du til tider kan være noget modløs eller resigneret. Skriftprøven fra 1978 viser imidlertid, at du også har anlæg for at samle dine kræfter, og arbejde energisk, koncentreret og resultatbevidst.

Tilsvarende modsætninger præger også din tilpasning til omgivelserne På den ene side er du åben og velvilligt indstillet over for din omverden, interesserer dig for dine medmennesker og hvad der foregår i dem, og er også i mange henseender indstillet på at lade dig bevæge og påvirke, ihvertfald af dem du føler dig på linie med. Dette sammen med din bevægelighed, din trang til udligning og di n glæde ved og evne til at formidle gør, at du egentlig har gode forudsætninger for en vellykket social tilpasning.

På den anden side er det grafologisk også meget tydeligt, at dine personlige impulser for det meste er mere bestemmende end de grundholdninger, der indirekte dikteres af det omgivende miljø, og at du er meget ømfindtlig overfor indflydelse udefra der begrænser din uafhængighed. Du kan godt til en vis grad ud fra fornuftsmæssige overvejelser indordne dig under vilkår som ikke er ideelle, men på områder der berører din personlige følelse af frihed og integritet er du meget på vagt. Da du anlægsmæssigt er lidt introverteret økonomiserer du dog med dine kræfter og træder almindeligvis ikke i direkte og udfordrende opposition, men udvikler en skærpet opmærksomhed overfor skadelige eller alt for styrende påvirkninger samt en diplomatisk evne til at unddrage dig sådanne. Det kan derfor diskuteres om du tilpasser dig, eller om du mere kringler dig uden om ubehageligheder, for at finde nogle rolige græsgange, hvor du kan gro i fred. Der er flere tegn på at du udadtil kan deltage tilsyneladende, samtidig med at du distancerer dig indadtil.

Dit behov for at beskytte dig selv og søge dine egne, ofte stilfærdige veje indebærer imidlertid ikke alene at du tenderer mod at vige uden om alt for markante konfrontationer manifestationer ( som måske en gang imellem nok kunne kalde nogle af dine dybtliggende kræfter frem ) men også, at du kan have svært ved at glide ind i et fællesskab. Du kan let komme i en position, hvor du føler dig ensom og isoleret, og hvor du måske for andre bliver lidt ‘sær’, eller ‘går efter dit eget hoved’.

Den aktuelle skriftprøve viser imidlertid, at din vekslende sociale indstilling kompletteres af voksende tolerance, lune, indre smidighed og forståelse for menneskelige nuancer og underfundigheder - også dine egne.

Dit følelsesliv er præget af mange skiftende sindstemninger, du er meget modtagelig for forskelligartede indtryk. Positivt betyder det, at du har fintmærkende antenner for dine omgivelsers psykologi og indre vilkår, og at du er i stand til at respondere på mange af øjeblikkets impulser mellem mennesker. Og du har givetvis en god forståelse for mange kontaktmuligheder, selvom du selv kun vover at realisere en del af dem.

Negativt betyder det en stor labilitet og også sårbarhed. Du er ikke robust, men på godt og ondt underkastet dine indre følelsesmæssige vilkår, hvilket ofte viser sig ved at du er nervøs, vibrerende, til tider sart og ængstelig, og måske også irritabel og lunefuld. ( Skriftprøven fra 1973 viser stor sårbarhed, prøven fra 1978 viser at du også har kunnet hobe affekter op, og at du har kunnet reagere heftigt, hvis du blev pirret - medens prøven fra idag i højere grad viser sensibilitet uden udlevede agressioner). For du har mange modsatrettede følelser i dig selv, som du er påvirkelig overfor, og som leder dig snart i den ene retning, snart i den anden retning, og der er tegn på at du ‘skøjter’ lidt hen over dine egne dybder, og derved gå glip af en mere stabil forankring. I mange henseender er dit følelsesliv egentlig meget ungdommeligt, og præget af al den uro og ambivalens imellem impulsivitet og kontakttrang på den ene side, og ømskindethed, skyhed og hæmmethed på den anden side, som er karakteristisk for et ungt menneske. Men det indebærer i hvert fald at du holder dig levende og vågen, og at du er indstillet på udvikling.

Også din selvfølelse er svingende, og ikke så velfunderet som den kunne være. Du har ganske vist en ret sund vished om dine evner og potentialer, også om din egen indsigt, din nøjsomhed, fordringsløshedhed og virkelighedssans samt andre kvaliteter i mange livssammenhænge. Dette kunne altsammen udgøre en god basis for din selvoplevelse, allligevel kan du let vende det hele på hovedet, og tvivle på dig selv. En del af din manglende selvtillid skyldes formentlig, at du giver for lidt plads til dine dybtliggende basale og stabile kræfter, en anden del, at du tvivler på om dine personlige værdier matcher omgivelsernes målestokke.

Der er sikkert en sammenhæng mellem disse ting, således at både din selvtillid, en vellykket tilpasning til omgivelserne og en aktiv realisering af dine muligheder beror på en forpligtende akcept af din natur og dine kræfter.

Med hensyn til talenter er du godt udrustet, og ikke så konfliktfyldt. Din intelligens er iøjnefaldende, du har en hurtig opfattelsesevne og kan associere og kombinere, sætter dig let ind i nye ting og kan se en sag fra mange sider. Du er ikke så fantasibetonet, men har en god iagttagelsesevne og realitetssans, og en veludviklet sans for det væsentlige, såvel som kritisk sans. Da du ser tingene i sammenhæng og har en individuelt udviklet sans for metodik og systematik tenderer du uvilkårligt mod at ‘bygge broer’ og udfylde mangler, og da du desuden råder over ikke så lidt praktisk snilde, er det ikke svært at forstå, at du har beskæftiget dig med udvikling af produkter, som ingen har fremstillet, men som du har opdaget, der er behov for.

Der er også tegn på at du udover dine rationelle egenskaber har gode anlæg for indlevelse i nuancerede menneskelige forhold, selvom uafklarede forhold i din egen psykologi evt. kan gribe lidt forstyrrende ind. Dine følelsesmæssige svingninger kan i det hele taget godt påvirke dit overblik og din orden, men generelt er din evne til at tage tingene på afstand og til at anlægge dine egne synspunkter tungen på vægtskålen, og sikrer dig den fornødne klarhed.

Din arbejdsevne er rimelig god, men afhænger meget af din motivation. Du er praktisk smidig og har i princippet let ved at finde ind i velfungerende routiner, men det kræver at du selv har stor indflydelse på arbejdstilrettelæggelsen. Du er ikke meget for at andre afstikker kursen for dig, og du kan godt præstere en hel del ringeagt overfor faste pligter og gammeldags arbejdsdiciplin. Du er ikke udpræget organiserende, og er derfor heller ikke en ledertype. De forhold der er omtalt i afsnittet om din generelle tilpasning spiller også en rolle på det arbejdsmæssige område.

Du er på godt og ondt indrettet til at kunne følge dine impulser også i arbejdsmæssig henseende, og da disse ofte går hid og did, så kræver en uforstyrret indsats fra din side enten, at du på de vigtigste områder arbejder på egen hånd, eller - hvis du indgår i team-work - at omgivelserne har forståelse for din egenart og giver dig rigelig margin. Da dette jo ikke altid kan lade sig gøre udvikler du nogle alternative reaktioner, f.eks. evnen til at manøvrere dig uden om de andres tyranni, eller du dukker dig lidt og søger det mindre fremtrædende. Det har den fordel, at du bevarer din integritet, til gengæld kan du komme til at overvurdere ‘virkeligheden’, ligesom holdningen ikke nødvendigvis er velegnet til at konstellere din tålmodighed, modstandskraft eller dine kreative kræfter.

Din grundighed, koncentrationsevne og evne til at klare belastninger er derfor ret vekslende og afhængig af den følelsesmæssige balance mellem dig selv og omgivelserne. Når du er i god gænge, og opgaverne fænger, er du både omhyggelig , engageret og opfindsom, og kan arbejde sammenhængende og resultatbevidst over ret lange stræk. Tilrettelægger du arbejdet helt på dine egne præmisser kan du endog bane dine principper og logik så meget, at din modtagelighed for andre ideer og aspekter reduceres.